ЕДИНЕН МОДЕЛ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
МБАЛ-КАРНОБАТ ТЪРСИ ПОДКРЕПА
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
ГРАО

АО-18 Издаване на удостоверение за съпруг/а/ и родствени връзки. (Уникален идентификатор на административната услуга – 2036)
Характеристика на услугата:    
 
Искане се подава в Центъра за административно обслужване (ЦАО), с адрес: бул. „България“ №12, гише № 4 и гише №5 всеки работен ден от 8,30 до 17,30 ч.
Удостоверението се издава за доказване на семейно положение и  родство от първа степен  по права линия и от втора степен по съребрена линия. В удостоверението могат да бъдат включени и роднини от друга степен, когато това е поискано от заявителя.
Служителят проверява самоличността на заявителя, регистрира заявената услуга в електронната система за документооборот. Извършва проверка в Национална база данни „Население” и регистъра на населението при необходимост и  издава удостоверението.
           
Услугата може да бъде заявена и по един от следните начини:
 
  1. От общинската администрация в населеното място, в което се намирате, независимо от постоянния ви адрес.
  2. Изтеглете искането за издаване на удостоверението и го попълнете. Изпратете го по електронна поща на адрес karnobat@mail.bg или обикновена поща на адреса на Община Карнобат като посочите по какъв начин ще получите удостоверението: лично, чрез определено от вас лице, по пощата, чрез лицензиран пощенски оператор.
  3. Използвайте портала за електронни административни услуги на Община Карнобат на адрес karnobat-ob.bg през който можете да заявите услугата с персонален електронен подпис, да приложите документ за плащане и получите удостоверение, подписано с електронен подпис от служител.
Правно основание: - чл. 24, ал.1,  и чл.106, ал.1, т.1, във връзка с чл.5, т. 2 от  Закон за гражданската регистрация; чл.15 от Наредба №РД 02-20-6/24.04.2012 г. за издаване на   удостоверения въз основа на регистъра на  населението; Наредба за определянето и администрирането на  местните такси и цени на услуги на територията на община Карнобат.
 
Резултат:
    
  Издаване на удостоверение за съпруг/а/ и родствени връзки.
  
Необходими документи:
  1. Документ за самоличност на лицето/ Нотариално заверено пълномощно.
Такса: 3,00 лв.
Таксата се заплаща в брой на каса  в ЦАО или
                                                 по  банкова сметка  IBAN – BG48CECB979084G9563600
                                                 ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА  АД - КЛОН БУРГАС
                                                 BIC - CECBBGSF
                                                 ВИД ПЛАЩАНЕ – 448007
При попълване на платежното нареждане трябва да се посочи вида на административната услуга. Копие от платежното нареждане се прилага към заявлението.
Телефони за връзка: 0559/ 29151, 0882003374, 0882003193.
   Срок за изпълнение: веднага
   Срок на действие: до промяна на данните. 
   Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата: Кмет на община.
   Електронен адрес за предложения : karnobat@mail.bg
   Ред и срокове за обжалване на административния акт:                          
Индивидуалните административни актове, издадени от Кмета на общината, могат да  бъдат обжалвани по административен ред пред Областния управител на област Бургас или директно по съдебен ред пред Административен съд – Бургас, по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок след съобщаването. В 3-дневен срок. Кметът на  общината е длъжен да окомплектова и изпрати до Административен съд Вашата жалба, цялата преписка, включително и оспорвания акт, като Ви уведоми за това.

Технологична карта

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
Търсене
COVID-19
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен