ЕДИНЕН МОДЕЛ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
МБАЛ-КАРНОБАТ ТЪРСИ ПОДКРЕПА
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
ГРАО

АО-01 Издаване на удостоверение за раждане – оригинал. (Уникален идентификатор на административната услуга – 2052)

Характеристика на услугата:

Съобщението за раждане, издадено от компетентно медицинско лице или съдебно решение за осиновяване се представя в Цeнтъра за административно обслужване (ЦАО) с адрес бул. „България“ №12,  на  гише № 4 всеки работен ден от 8,30 до 17,30 ч.

Длъжностното лице изготвя искане за даване на ЕГН до ТЗ „ГРАО” Бургас и след получаването  му съставя акт за раждане и издава удостоверение за раждане – оригинал.

Оригиналът на удостоверението се предоставя на един от родителите или на упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно.

Правно основание: чл. 43, ал.6 и чл. 88, ал.1, т.1 във връзка с  чл. 40, ал.1, изр. второ от Закона за гражданската регистрация.

 

Резултат:

Съставяне на акт за раждане и  издаване на  удостоверение за раждане – оригинал.


Необходими документи:

1. Съобщение за раждане/ Съдебно решение.

2. Документ за самоличност/ Нотариално заверено пълномощно.

 

Такса:  

Не се заплаща такса.

 

Срок за изпълнение:

7 дни – денят на раждане не се брои.

3 дни –от дата на получаване на съдебно решение

Място и начин  на получаване: ЦАО, гише №4, тел. 0559 29151 лично от заявителя.

Срок на действие на документа: безсрочно.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата: Кмет на община.

Ред и срокове за обжалване на административния акт:

Индивидуалните административни актове, издадени от Кмета на общината, могат да бъдат обжалвани по административен ред пред Областния управител на област Бургас или директно по съдебен ред пред Административен съд – Бургас, по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок след съобщаването. В 3- дневен срок  Кметът на общината е длъжен да окомплектова и изпрати до Административен съд Вашата жалба, цялата преписка, включително и оспорвания акт, като Ви уведоми за това.

Електронен адрес за предложения : karnobat@mail.bg

Технологична карта                                          

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
Търсене
COVID-19
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен