ЕДИНЕН МОДЕЛ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
МБАЛ-КАРНОБАТ ТЪРСИ ПОДКРЕПА
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
ГРАО

АО-19 Издаване на удостоверение за родените от майката деца - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2057)
Характеристика на услугата:
    
Искане се подава в  Центъра за административно обслужване (ЦАО), с адрес: бул. „България“ №12, гише № 4 и гише №5 всеки работен ден от 8,30 до 17,30 ч.
Служителят проверява самоличността на заявителя, регистрира заявената услуга в електронната система за документооборот. Извършва проверка в Национална база данни „Население”  и  издава удостоверението. В удостоверението се включват всички деца на майката, вписани в регистъра за населението.
 
Услугата може да бъде заявена и по един от следните начини:
 
  1. От общинската администрация в населеното място, в което се намирате, независимо от постоянния ви адрес.
  2. Изтеглете искането за издаване на удостоверението и го попълнете. Изпратете го по електронна поща на адрес karnobat@mail.bg или обикновена поща на адреса на Община Карнобат като посочите по какъв начин ще получите удостоверението: лично, чрез определено от вас лице, по пощата, чрез лицензиран пощенски оператор.
 
Правно основание: чл. 24, ал.1 от Закона за гражданската регистрация, във връзка с чл.6 от Закона за семейните помощи за деца; чл. 16 от Наредба №РД 02-20-6/24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на  населението;  Наредба за определянето и администрирането на  местните такси и цени на услуги на територията на община Карнобат.

Резултат:     
  Издаване на удостоверение за родените от майката деца.

Необходими документи:
  1. Документ за самоличност на лицето/ Нотариално заверено пълномощно.
      Такса: 3,00лв.
Таксата се заплаща в брой на каса  в ЦАО или
      по  банкова сметка  IBAN – BG48CECB979084G9563600
                                      ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА  АД - КЛОН БУРГАС
                                      BIC - CECBBGSF
                                      ВИД ПЛАЩАНЕ – 448007
При попълване на платежното нареждане трябва да се посочи вида на административната услуга. Копие от платежното нареждане се прилага към заявлението.
Телефони за връзка: 0559/ 29151, 0882003374 , 0882003193.
 
 Срок за изпълнение: веднага
 Срок на действие: до промяна на данните. 
 Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата: Кмет на община.
 Електронен адрес за предложения : karnobat@mail.bg
 Ред и срокове за обжалване на административния акт:                            
 Индивидуалните административни актове, издадени от Кмета на общината, могат да  бъдат обжалвани по административен ред пред Областния управител на област Бургас или директно по съдебен ред пред Административен съд – Бургас, по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок след съобщаването. В 3-дневен срок Кметът на  общината е длъжен да окомплектова и изпрати до Административен съд Вашата жалба, цялата преписка, включително и оспорвания акт, като Ви уведоми за това.

Технологична карта
 
 
 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
Търсене
COVID-19
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен