ЕДИНЕН МОДЕЛ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
МБАЛ-КАРНОБАТ ТЪРСИ ПОДКРЕПА
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
ГРАО

АО-20 Издаване на удостоверение за правно ограничение - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2108)
Характеристика на услугата:
 
Издава се, когато в регистъра за населението има данни за наложено правно ограничение: „пълно запрещение”, „ограничено запрещение”, „лишен от родителски права”, „ограничени родителски права”. Когато в регистъра за населението няма данни за наложено правно ограничение, длъжностното лице вписва в удостоверението само текста „няма правно ограничение”.
Искане  се подава в Центъра за административно обслужване (ЦАО), с адрес: бул. „България“ №12, гише № 4 и гише №5 всеки работен ден от 8,30 до 17,30 ч.
Служителят проверява самоличността на заявителя, регистрира заявената услуга в електронната система за документооборот. Извършва проверка в Национална база данни „Население” и регистъра за населението  и  издава удостоверението.
             
Услугата може да бъде заявена и по един от следните начини:
  1. От общинската администрация в населеното място, в което се намирате, независимо от постоянния ви адрес.
  2. Изтеглете искането за издаване на удостоверението и го попълнете. Изпратете го по електронна поща на адрес karnobat@mail.bg или обикновена поща на адреса на Община Карнобат като посочите по какъв начин ще получите удостоверението: лично, чрез определено от вас лице, по пощата, чрез лицензиран пощенски оператор.
Правно основание: - чл. 24, ал.1от Закона за гражданската регистрация, във връзка с чл.6 от Закона за семейните помощи за деца; чл. 16 от  Наредба №РД 02-20-6/24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението; чл.25, ал.1, т.1от Наредба РД-07-7 на министъра на труда и социалната политика от 05.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхранение на регистрите за пълно осиновяване; чл.8, ал.1, т.2 от Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях; Наредба за определянето и администрирането на  местните такси и цени на услуги на територията на община Карнобат.
  
Резултат:
    
Издаване на удостоверение за правно ограничение.
        
Необходими документи:
  1. Документ за самоличност на лицето/Нотариално заверено пълномощно.
        Такса: 3, 00 лв.
Таксата се заплаща в брой на каса в ЦАО или
                                     по  банкова сметка  IBAN – BG48CECB979084G9563600
                                     ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА  АД - КЛОН БУРГАС
                                     BIC - CECBBGSF
                                     ВИД ПЛАЩАНЕ – 448007
При попълване на платежното нареждане трябва да се посочи вида на административната услуга. Копие от платежното нареждане се прилага към заявлението.
Телефони за връзка: 0559/ 29151, 0882003374 , 0882003193.
    Срок за изпълнение: веднага или до 2 дни (при необходимост от справка по предишен постоянен адрес).
    Срок на действие: до промяна на данните. 
    Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата: Кмет на община.
    Електронен адрес за предложения : karnobat@mail.bg
    Ред и срокове за обжалване на административния акт:                                     
 Индивидуалните административни актове, издадени от Кмета на общината, могат да  бъдат обжалвани по административен ред пред Областния управител на област Бургас или директно по съдебен ред пред Административен съд – Бургас, по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок след съобщаването. В 3-дневен срок Кметът на  общината е длъжен да окомплектова и изпрати до Административен съд Вашата жалба, цялата преписка, включително и оспорвания акт, като Ви уведоми за това.

Технологична карта

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
Търсене
COVID-19
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен