ЕДИНЕН МОДЕЛ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
МБАЛ-КАРНОБАТ ТЪРСИ ПОДКРЕПА
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
ГРАО

АО-22 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра за населението - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2138)
 Характеристика на услугата:
 
Издава се за доказване, че дадено лице е вписано в регистъра на населението.
Искане  се подава в Центъра за административно обслужване (ЦАО), с адрес: бул. „България“ №12, гише № 4 и гише №5 всеки работен ден от 8,30 до 17,30 ч.
Служителят проверява самоличността на заявителя, регистрира заявената услуга в електронната система за документооборот. Извършва проверка в Национална база данни „Население” и архивния регистър на населението и  издава удостоверението.
Ако лицето не  е вписано в регистъра на населението, представя удостоверителни документи, доказващи правото му на вписване в регистъра на съответното населено място. Служителят подготвя документи за даване на единен граждански номер от териториално звено „ГРАО” – Бургас. След даване на ЕГН  и попълване на заявление за постоянен адрес и адресна карта за настоящ адрес се издава удостоверение за вписване в регистъра на населението.

Правно
основание: чл. 106, ал.1, т.1, във вр. с чл.3, ал.2, т.2 от Закона за гражданска регистрация; чл.110,ал.1, т.12 от Закона за местните данъци и такси; чл. 19 от Наредба № РД 02-20-6/24.04.2012 г. за издаване на   удостоверения въз основа на регистъра на населението; Наредба за определянето и администрирането на  местните такси и цени на услуги на територията на община Карнобат.                                        

Резултат:
    
 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението.
     
Необходими документи:

    1. Документ за самоличност на лицето / Нотариално заверено пълномощно
  1. Уведомително писмо за разрешено постоянно пребиваване / Решение на председателя  на Държавната агенция за бежанците/ Указ на  Президента на Република България за даване на българско гражданство.
          Такса: 3,00 лв.
   Таксата се заплаща в брой на каса  в ЦАО или
                                     по  банкова сметка  IBAN – BG48CECB979084G9563600
                                     ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА  АД - КЛОН БУРГАС
                                     BIC - CECBBGSF                                             
                                     ВИД  ПЛАЩАНЕ – 448007
 При попълване на платежното нареждане трябва да се посочи вида на  административната услуга. Копие от платежното нареждане се прилага към заявлението.
 Телефони за връзка: 0559/ 29151, 0882003374 , 0882003193.
         Срок за изпълнение: до 7  дни
         Срок на действие: до промяна. 
         Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата: Кмет на община.
         Електронен адрес за предложения : karnobat@mail.bg
         Ред и срокове за обжалване на административния акт:                                
Индивидуалните административни актове, издадени от Кмета на общината, могат да  бъдат обжалвани по административен ред пред Областния управител на област Бургас или директно по съдебен ред пред Административен съд – Бургас, по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок след съобщаването. В 3-дневен срок Кметът на  общината е длъжен да окомплектова и изпрати до Административен съд Вашата жалба, цялата преписка, включително и оспорвания акт, като Ви уведоми за това.

Технологична карта
 
 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
Търсене
COVID-19
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен