ЕДИНЕН МОДЕЛ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
МБАЛ-КАРНОБАТ ТЪРСИ ПОДКРЕПА
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
ГРАО

АО-23 Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак от български гражданин в чужбина - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2017)
Характеристика на услугата:

Удостоверението се издава, когато български гражданин желае да сключи граждански брак в чужбина пред компетентен местен орган. Сключващите граждански брак могат да са български граждани или поне единият от тях да е български гражданин.
Искане  се подава в  Центъра за административно обслужване (ЦАО), с адрес: бул. „България“ №12, гише № 4 и гише №5 всеки работен ден от 8,30 до 17,30 ч.

Важно: Когато български гражданин ще  сключва граждански брак с чужденец, който не  е вписан в регистъра на населението, към искането се прилага официален документ, от който да са видни  името, датата на раждане, полът и семейното положение на чуждия гражданин. Необходимо и писменото съгласие в свободен текст на чуждия гражданин за вписване на личните му данни в утвърдения образец.
Документите трябва да отговарят на изискванията на съответните двустранни международни договори или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове и да бъдат снабдени с превод на български език.
Служителят проверява самоличността на заявителя,  регистрира заявената услуга в електронната система за документооборот. Извършва проверка в Национална база данни „Население” и архивния регистър за населението при необходимост и издава удостоверението.
                   
Услугата може да бъде заявена и по един от следните начини:
  1. От общинската администрация в населеното място, в което се намирате, независимо от постоянния ви адрес.
  2. Изтеглете искането за издаване на удостоверението и го попълнете. Приложете необходимите за издаването документи. Изпратете го по електронна поща на адрес karnobat@mail.bgили обикновена поща на адреса на Община Карнобат като посочите по какъв начин ще получите удостоверението: лично, чрез определено от вас лице, по пощата, чрез лицензиран пощенски оператор.
Правно основание: чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал.1, т.1, във връзка с чл.5, т.4 от Закона за гражданската регистрация; чл. 20 от Наредба №РД 02-20-6/24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на   населението; Наредба за определянето и  администрирането на  местните такси и цени на услуги на територията на община Карнобат.

Резултат:
    
  Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина.

Необходими документи:
      1. Документ за самоличност на лицето/ Нотариално заверено пълномощно.
      2.Официален документ, доказващ личните данни и семейното положение на чуждия гражданин- преведен и легализиран.
 
Такса: 5,00 лв. и  5, 00 лв. за заверка за чужбина
 Таксата се заплаща в брой на каса в ЦАО или
       по  банкова сметка  IBAN – BG48CECB979084G9563600
                                         ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА  АД - КЛОН БУРГАС
                                         BIC - CECBBGSF                                             
                                         ВИД  ПЛАЩАНЕ – 448007
 При попълване на платежното нареждане трябва да се посочи вида на административната услуга. Копие от платежното нареждане се прилага към заявлението.
 Телефони за връзка: 0559/ 29151, 0882003374 , 0882003193.
  Срок за изпълнение: веднага
  Срок на действие: до промяна на данните. 
  Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата: Кмет на община.
  Електронен адрес за предложения : karnobat@mail.bg
  Ред и срокове за обжалване на административния акт:                            
Индивидуалните административни актове, издадени от Кмета на общината, могат да  бъдат обжалвани по административен ред пред Областния управител на област Бургас или директно по съдебен ред пред Административен съд – Бургас, по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок след съобщаването. В 3-дневен срок Кметът на  общината е длъжен да окомплектова и изпрати до Административен съд Вашата жалба, цялата преписка, включително и оспорвания акт, като Ви уведоми за това.

Технологична карта
 
 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
Търсене
COVID-19
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен