ЕДИНЕН МОДЕЛ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
МБАЛ-КАРНОБАТ ТЪРСИ ПОДКРЕПА
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
ГРАО

АО-24 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2073)
Характеристика на услугата:
 
Издава се на  чужд гражданин , който желае да сключи граждански брак в Република България при необходимост.  
Искане и Декларация  се подава Центъра за административно обслужване (ЦАО), с адрес: бул. „България“ №12, гише № 4 и гише №5 всеки работен ден от 8,30 до 17,30 ч. от чуждия гражданин. Лицето, с което чужденецът желае да сключи брак, дава писмено съгласие, че личните му данни ( име, дата на раждане, пол, гражданство  и семейно положение) ще бъдат вписани в утвърдения образец.Служителят извършва проверка в регистъра на населението и  издава удостоверението.
           
Услугата може да бъде заявена и по един от следните начини:
  1. От общинската администрация в населеното място, в което се намирате, независимо от постоянния ви адрес.
  2. Изтеглете искането за издаване на удостоверението и го попълнете. Приложете необходимите за издаването документи. Изпратете го по електронна поща на адрес karnobat@mail.bg или обикновена поща на адреса на Община Карнобат като посочите по какъв начин ще получите удостоверението: лично, чрез определено от вас лице, по пощата, чрез лицензиран пощенски оператор.
Правно основание: чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал.1, т.1, във връзка с чл.5, т.4 от Закона за гражданската регистрация; чл. 21  от  Наредба №РД 02-20-6/24.04.2012 г. за издаване на  удостоверения въз основа на регистъра на населението; Наредба за определянето и администрирането на  местните такси и цени на услуги на територията на община Карнобат
     
Резултат:     
Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България.

Необходими документи:
      1. Документи за самоличност на лицата/ Нотариално заверено пълномощно.
      2.Декларация – по образец.
      
Такса: 3,00 лв. и 5,00 лв. за заверка
Таксата се заплаща в брой на каса в ЦАО или
                                     по  банкова сметка  IBAN – BG48CECB979084G9563600
                                     ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА  АД - КЛОН БУРГАС
                                     BIC - CECBBGSF                                             
                                     ВИД  ПЛАЩАНЕ – 448007
При попълване на платежното нареждане трябва да се посочи вида на административната услуга. Копие от платежното нареждане се прилага към заявлението.
Телефони за връзка: 0559/ 29151, 0882003374, 0882003193.

Срок за изпълнение: веднага
Срок на действие: до промяна на данните. 
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата: Кмет на община.
Електронен адрес за предложения : karnobat@mail.bg
Ред и срокове за обжалване на административния акт:                               
Индивидуалните административни актове, издадени от Кмета на общината, могат да  бъдат обжалвани по административен ред пред Областния управител на област Бургас или директно по съдебен ред пред Административен съд – Бургас, по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок след съобщаването. В 3-дневен срок Кметът на  общината е длъжен да окомплектова и изпрати до Административен съд Вашата жалба, цялата преписка, включително и оспорвания акт, като Ви уведоми за това.

Технологична карта
 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
Търсене
COVID-19
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен