ЕДИНЕН МОДЕЛ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
МБАЛ-КАРНОБАТ ТЪРСИ ПОДКРЕПА
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
ГРАО

АО-27 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 г. - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2056)
Характеристика на услугата:

Удостоверението се издава след  удостоверяване на постоянните адреси, които лицето е имало след 01.01.2000 г. 
Искане  се подава в Центъра за административно обслужване (ЦАО), с адрес: бул. „България“ №12, гише № 4 и гише №5 всеки работен ден от 8,30 до 17,30 ч.
Служителят проверява самоличността на заявителя и   регистрира заявената услуга в електронната система за документооборот. Извършва проверки в Национална база данни „Население” и изготвя исканото удостоверение.
         
Важно:
Услугата може да бъде заявена и по един от следните начини:
  1. От общинската администрация в населеното място, в което се намирате, независимо от постоянния ви адрес.
  2. Изтеглете заявлението за издаване на удостоверението и го попълнете. Изпратете го по електронна поща на адрес karnobat@mail.bg или обикновена поща на адреса на Община Карнобат като посочите по какъв начин ще получите удостоверението: лично, чрез определено от вас лице, по пощата, чрез лицензиран пощенски оператор.
Правно основание: чл. 24; чл. 106, ал. 1, т. 1; чл. 5, т. 3 от Закона за гражданската    регистрация; чл. 24  от Наредба №РД 02-20-6/24.04.2012 г. за издаване на  удостоверения     въз основа на регистъра на  населението; Наредба за определянето и администрирането на    местните такси и цени на услуги на територията на община Карнобат.    

Резултат:
         
Издаване на удостоверение за промени на постоянен  адрес.

Необходими документи:
 1. Документ за самоличност на лицето / Нотариално заверено пълномощно.
    
Такса: 3,00 лв.
        Таксата се заплаща в брой на каса  в ЦАО или
         по  банкова сметка       IBAN - BG48CECB979084G9563600
                                            ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА  АД - КЛОН БУРГАС
                                            BIC - CECBBGSF                                          
                                            ВИД  ПЛАЩАНЕ – 448007
При попълване на платежното нареждане трябва да се посочи вида на административната услуга. Копие от платежното нареждане се прилага към заявлението.
Телефони за връзка: 0559/ 29151, 0882003374, 0882003193.

Срок за изпълнение: веднага
Срок на действие: до промяна на данните. 
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата:   Кмет на община.
Електронен адрес за предложения : karnobat@mail.bg
Ред и срокове за обжалване на административния акт:                          
Индивидуалните административни актове, издадени от Кмета на общината, могат да  бъдат обжалвани по административен ред пред Областния управител на област Бургас или  директно по съдебен ред пред Административен съд – Бургас, по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок след съобщаването. В 3-дневен срок Кметът на  общината е длъжен да окомплектова и изпрати до Административен съд Вашата жалба, цялата преписка, включително и оспорвания акт, като Ви уведоми за това.

Технологична карта
 
 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
Търсене
COVID-19
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен