ЕДИНЕН МОДЕЛ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
МБАЛ-КАРНОБАТ ТЪРСИ ПОДКРЕПА
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
ГРАО

АО-28 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или промяна на настоящ адрес - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2107)
Характеристика на услугата:

Адресна карта   се подава в Центъра за административно обслужване (ЦАО), с адрес: бул. „България“ №12, гише № 4 и гише №5 всеки работен ден от 8,30 до 17,30 ч.
Служителят проверява самоличността на заявителя, приложените документи по чл. 92, ал.2-7 от Закона за гражданска регистрация  и   регистрира заявената услуга в електронната система за документооборот. Извършва проверки в Национална база данни „Население” и предава заявлението за обработка в „ГРАО”.
    
Услугата може да бъде заявена и по един от следните начини:
  1. Изтеглете заявлението за издаване на удостоверението и го попълнете. Изпратете го по електронна поща на адрес karnobat@mail.bg или обикновена поща на адреса на Община Карнобат като посочите по какъв начин ще получите удостоверението: лично, чрез определено от вас лице, по пощата, чрез лицензиран пощенски оператор.
  2. Използвайте портала за електронни административни услуги на Община Карнобат на адрес karnobat.acstre.com, през който можете да заявите услугата с персонален електронен подпис, да приложите документ за плащане и получите удостоверение, подписано с електронен подпис от служител.
Правно основание: чл. 96 и чл. 99 от Закона за гражданската регистрация; чл. 23 от Наредба №РД 02-20-6/24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението; чл. 138, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за   функциониране на Единната система за гражданска регистрация; Наредба за определянето и администрирането на  местните такси и цени на услуги на територията на община Карнобат

Резултат:
Издаване на удостоверение за настоящ адрес.

Необходими документи:
1. Документ за самоличност на лицето / Нотариално заверено пълномощно.
2.Документ за собственост /Документ за ползване на имота за жилищни нужди/ Декларация по чл.92, ал.3 или Декларация по чл.92 ал.6 от ЗГР за съгласие на собственика на имота за извършване на адресна регистрация по постоянен адрес/ Договор за ползване на социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа/ Други документи, доказващи собствеността или ползването на имота.
3. Уведомително писмо за придобиване на българско гражданство – от Министерство на правосъдието/ Уведомително писмо от МВР за разрешено постоянно пребиваване.
    
Важно
: за извършване на адресна регистрация на лица, които са в родство по права линия   със собственика или ползвателя на имота, както и съпрузите на тези лица, не се представят документи по чл. 92, ал. 2 и 3 от ЗГР. Длъжностното лице извършва служебна проверка  в регистъра за населението за родствената връзка между собственика и или ползвателя на имота и лицето, което заявява постоянен адрес, както и проверка чрез „ Местни приходи”, относно собствеността на имота.

Такса: 3,00 лв.
Таксата се заплаща в брой на каса в ЦАО или
по  банкова сметка          IBAN - BG48CECB979084G9563600
                                      ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА  АД - КЛОН БУРГАС
                                      BIC - CECBBGSF                                          
                                      ВИД  ПЛАЩАНЕ – 448007
При попълване на платежното нареждане трябва да се посочи вида на  административната услуга. Копие от платежното нареждане се прилага към заявлението.
Телефони за връзка: 0559/ 29151, 0882003374, 0882003193.
    
Срок за изпълнение:  2 дни.
Важно: при липса на документ за собственост заявлението се предава на Комисия по чл. 92 , ал.8 от ЗГР, която прави посещение в дома на заявителя и дава становище дали да бъде регистрирано лицето. Становищата на Комисията се одобряват от Кмета на Общината. След резолюцията на Кмета съответно се регистрира или не лицето, което е заявило услугата.
Срок :  7 дни.
Срок на действие: до промяна на данните. 
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата: Кмет на община.
Електронен адрес за предложения : karnobat@mail.bg
Ред и срокове за обжалване на административния акт:                                    
Индивидуалните административни актове, издадени от Кмета на общината, могат да  бъдат обжалвани по административен ред пред Областния управител на област Бургас или директно по съдебен ред пред Административен съд – Бургас, по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок след съобщаването. В 3-дневен срок Кметът на  общината е длъжен да окомплектова и изпрати до Административен съд Вашата жалба, цялата преписка, включително и оспорвания акт, като Ви уведоми за това.

Технологична карта

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
Търсене
COVID-19
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен