ЕДИНЕН МОДЕЛ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
МБАЛ-КАРНОБАТ ТЪРСИ ПОДКРЕПА
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
ГРАО

АО-02 Издаване на удостоверение за раждане – дубликат. (Уникален идентификатор на административната услуга – 2037)

 Характеристика на услугата:

 
Искане  за издаване на удостоверение за раждане- дубликат се изготвя в Центъра за      административно обслужване (ЦАО) с адрес: бул. „България“ №12, на гише № 4 и гише № 5      всеки работен ден от 8,30 до 17,30 ч. 

Служителят проверява самоличността, регистрира устно заявеното удостоверение в електронната  система за документооборот и предоставя искане за издаване на удостоверение за раждане- дубликат. Заявителят го подписва и заплаща дължимата такса на  каса. Удостоверението се издава и се предоставя на заявителя.

             Важна информация:

              Дубликат на удостоверение за раждане се издава на лицето, за което се отнася, на неговите родители (законни представители) или на изрично упълномощено лице.

               Издава се от Общината, където е съставен актът за раждане или от Националния електронен регистър на актовете за гражданско състояние от 2000 г. досега от всяка общинска администрация.

            Услугата може да бъде заявена и получена по един от следните начини:

    1. Изтеглете искането за издаване на удостоверението и го попълнете. Изпратете го по електронна поща на адрес karnobat@mail.bg или обикновена поща на адреса на Община Карнобат като посочите по какъв начин ще получите удостоверението: лично, чрез определено от вас лице, по пощата, чрез лицензиран пощенски оператор.

  1. Попълнете искането и го изпратете чрез общинската администрация в населеното място, в което се намирате, заедно с документ за платена такса за услугата по банков път. Получаването може да стане чрез администрацията, пред която сте подали искането.

    3. Използвайте портала за електронни административни услуги на Община Карнобат на адрес karnobat.acstre.com, през който можете да заявите услугата с персонален електронен подпис, да приложите документ за плащане и получите удостоверение,  подписано с електронен подпис от служител.

             Правно основание:  чл. 88, ал.1, т.1 във връзка с  чл. 40, ал.1,изр. трето от Закона за гражданската регистрация, чл.62-63 и чл.68 от Наредба РД-02-20-9 за функциониране на ЕСГРАОН, чл.110, ал.1,т.4 от Закона за местните данъци и такси, Наредба за определянето и администрирането на  местните такси и цени на услуги на територията на община Карнобат.                                                        

            Резултат:

    Издаване на дубликат на удостоверение за раждане.

            Необходими документи:

  1. Искане ( по образец).
  2. Документ за самоличност на титуляря или родител/настойник, попечител.

      3.Нотариално заверено пълномощно- при поискване от друго лице.

             Такса: 3,00 лв.

            Място и начин на получаване: на място в ЦАО, гише №4 и №5 или по един от заявените начини.

            Заплаща се в брой на каса  в ЦАО по банкова сметка или електронно:

            IBAN BG48CECB979084G9563600

            ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА  АД – КЛОН БУРГАС

            BIC - CECBBGSF

            ВИД  ПЛАЩАНЕ – 448007

          При попълване на платежното нареждане трябва да се посочи вида на  административната услуга. Копие от платежното нареждане се прилага към  заявлението.

               Телефони за връзка: 0559/ 29151, 0882003374, 0882003193.

     Срок за изпълнение: веднага    

     Срок на действие: безсрочно. 

     Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата: Кмет на община.

      Електронен адрес за предложения : karnobat@mail.bg

      Ред и срокове за обжалване на административния акт:                                   

Индивидуалните административни актове, издадени от Кмета на общината, могат да бъдат обжалвани по административен ред пред Областния управител на област Бургас или      директно по съдебен ред пред Административен съд – Бургас, по реда на  Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок след съобщаването. В 3- дневен срок Кметът на  общината е длъжен да окомплектова и изпрати до Административен съд Вашата жалба, цялата преписка, включително и оспорвания акт, като Ви уведоми за това.

Технологична карта

 


 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
Търсене
COVID-19
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен