ЕДИНЕН МОДЕЛ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
МБАЛ-КАРНОБАТ ТЪРСИ ПОДКРЕПА
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
ГРАО

АО-29 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес - (Уникален идентификатор на административната услуга – 1997)
Характеристика на услугата:

Издава се, когато е необходимо да се удостовери последният регистриран настоящ адрес  от едно лице.
Искане   се подава в Центъра за административно обслужване (ЦАО), с адрес: бул. „България“ №12, гише № 4 и гише №5 всеки работен ден от 8,30 до 17,30 ч.
Служителят проверява самоличността на заявителя и  регистрира заявената услуга в електронната система за документооборот. Извършва проверки в Национална база данни „Население” и изготвя исканото удостоверение.
           
Услугата може да бъде заявена и по един от следните начини:
  1. От общинската администрация в населеното място, в което се намирате, независимо от постоянния ви адрес.
  2. Изтеглете заявлението за издаване на удостоверението и го попълнете. Изпратете го по електронна поща на адрес karnobat@mail.bg или обикновена поща на адреса на Община Карнобат като посочите по какъв начин ще получите удостоверението: лично, чрез определено от вас лице, по пощата, чрез лицензиран пощенски оператор.
  3. Използвайте портала за електронни административни услуги на Община Карнобат на адрес acstre.com, през който можете да заявите услугата с персонален електронен подпис, да приложите документ за плащане и получите удостоверение, подписано с електронен подпис от служител.
Правно основание: чл. 106 ал.1, т.1 от Закона за гражданската регистрация; чл. 23 , ал.1 от Наредба №РД 02-20-6/24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението; Наредба за определянето и администрирането на  местните такси и цени на                    услуги на територията на община Карнобат.

Резултат:
         
Издаване на удостоверение за настоящ адрес.

Необходими документи:
1. Документ за самоличност на лицето / Нотариално заверено пълномощно.
   
Такса: 2,00 лв.
 Таксата се заплаща в брой на каса в ЦАО или
  по  банкова сметка             IBAN - BG48CECB979084G9563600
                                           ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА  АД - КЛОН БУРГАС
                                           BIC - CECBBGSF                                         
                                           ВИД  ПЛАЩАНЕ – 448007
При попълване на платежното нареждане трябва да се посочи вида на административната услуга. Копие от платежното нареждане се прилага към заявлението.
Телефони за връзка: 0559/ 29151, 0882003374, 0882003193.
    
Срок за изпълнение: веднага
Срок на действие: до промяна на данните. 
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата: Кмет на община.
Електронен адрес за предложения : karnobat@mail.bg
Ред и срокове за обжалване на административния акт:                                     
Индивидуалните административни актове, издадени от Кмета на общината, могат да  бъдат обжалвани по административен ред пред Областния управител на област Бургас или директно по съдебен ред пред Административен съд – Бургас, по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок след съобщаването. В 3-дневен срок Кметът на  общината е длъжен да окомплектова и изпрати до Административен съд Вашата жалба, цялата преписка, включително и оспорвания акт, като Ви уведоми за това.

Технологична карта
 
 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
Търсене
COVID-19
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен