ЕДИНЕН МОДЕЛ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
МБАЛ-КАРНОБАТ ТЪРСИ ПОДКРЕПА
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
ГРАО

АО-31 Издаване на заверено копие от личен регистрационен картон или страница от семеен регистър на населението - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2020)
Характеристика на услугата:
 
 При необходимост от издаване на копие от семеен регистър, воден до 1978 година или препис или копие от личен регистрационен картон се подава искане в  Центъра за административно обслужване (ЦАО), с адрес: бул. „България“ №12, гише № 4 и гише №5  всеки работен ден от 8,30 до 17,30 ч. Служителят проверява самоличността, регистрира заявената услуга в електронната система за  документооборот. Проверява в електронната система за архивиране на документи ЕЛАРДО за  наличие на данни и  изготвя копие от семеен регистър. При искане на копие от личен регистрационен картон насочва искането към служител от „ГРАО” за изготвяне на копие  от личен регистрационен картон.
 
          
Услугата може да бъде заявена и по един от следните начини:
  1. Изтеглете искането за издаване на удостоверението и го попълнете. Изпратете го по електронна поща на адрес karnobat@mail.bg или обикновена поща на адреса на Община Карнобат като посочите по какъв начин ще получите удостоверението: лично, чрез определено от вас лице, по пощата, чрез лицензиран пощенски оператор.
  2. Попълнете искането и го изпратете чрез общинската администрация на населеното място, в което се намирате, заедно с документ за платена такса за услугата по банков път. Получаването може да стане чрез  администрацията, пред която сте подали искането.
 
Правно основание:
чл. 106, ал.1, т.1, във връзка с чл.102, ал.1, т.3 от Закон за гражданската регистрация; чл. 15, ал.2 от Наредба № 1 на министъра на правосъдието и правната евроинтеграция от 19 февруари 1999 за прилагане на глава Пета от Закона за българско гражданство. Наредба за определянето и   администрирането на  местните такси и цени на  услуги на територията на община Карнобат.                                

Резултат:
       Издаване на  заверено  от личен  регистрационен картон или страница от семеен регистър на Населението.
           
Необходими документи:
     1. Документ за самоличност / нотариално заверено пълномощно при искане от друго лице.
           
Такса: 2,00 лв.
Таксата се заплаща в брой на каса в ЦАО или
по  банкова сметка   IBAN - BG48CECB979084G9563600
                                           ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА  АД - КЛОН БУРГАС
                                           BIC - CECBBGSF                                        
                                           ВИД  ПЛАЩАНЕ – 448007
 При попълване на платежното нареждане трябва да се посочи вида на  административната услуга.  Копие от платежното нареждане се прилага към заявлението.
 Телефони за връзка: 0559/ 29151, 0882003374, 0882003193.
             
Срок за изпълнение: веднага
Срок на действие: няма
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата:  Кмет на община.
Електронен адрес за предложения : karnobat@mail.bg
Ред и срокове за обжалване на административния акт:                                
Индивидуалните административни актове, издадени от Кмета на общината, могат да  бъдат обжалвани по административен ред пред Областния управител на област Бургас или директно по съдебен ред пред Административен съд – Бургас, по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок след съобщаването. В 3-дневен срок Кметът на  общината е длъжен да окомплектова и изпрати до Административен съд Вашата жалба, цялата преписка, включително и    оспорвания акт, като Ви уведоми за това.

Технологична карта

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
Търсене
COVID-19
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен