ЕДИНЕН МОДЕЛ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
МБАЛ-КАРНОБАТ ТЪРСИ ПОДКРЕПА
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
ГРАО

АО-32 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2058)
Характеристика на услугата:
 
При постъпили по официален път писма от съдебни изпълнители, съобразно законоустановените им правомощия за  предоставяне на данни за гражданската регистрация на лица, същите се завеждат в електронната деловодната система на    Общината. Постъпват за резолюция от Кмета на Общината, който ги насочва към компетентен служител за извършване на услугата.
      
           
Правно основание:
чл. 431, ал.3 и 4 от Административнопроцесуален кодекс.
     
Резултат:
Издаване на документ с данни за гражданската регистрация на лице – според  заявената услуга.
            
Необходими документи:
Официално подадено искане.
          
Такса:  Не се таксува- за  държавни съдебни изпълнители, Такса според вида на услугата се заплаща от частни съдебни изпълнители
    
Таксата се заплаща в брой на каса в ЦАО или
по  банкова сметка   IBAN - BG48CECB979084G9563600
                                           ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА  АД - КЛОН БУРГАС
                                           BIC - CECBBGSF                                        
                                           ВИД  ПЛАЩАНЕ – 448007
При попълване на платежното нареждане трябва да се посочи вида на административната услуга. Копие от платежното нареждане се прилага към  заявлението.
Телефони за връзка: 0559/ 29151, 0882003374
 
Срок за изпълнение: до 7 дни

Технологична карта

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
Търсене
COVID-19
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен