ЕДИНЕН МОДЕЛ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
МБАЛ-КАРНОБАТ ТЪРСИ ПОДКРЕПА
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
ГРАО

АО-33 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване наличието на българско гражданство - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2390)
Характеристика на услугата:

Молба за установяване наличието на българско гражданство се подава в Центъра за административно обслужване (ЦАО), с адрес: бул. „България“ №12, гише № 4 и гише №5 всеки работен ден от 8,30 до 17,30 ч. заедно с приложените документи. Служителят проверява дали са приложени всички документи, прави необходимите справки в регистъра на населението и  регистъра за раждане и  изпраща постъпилите  документи в  Министерство на правосъдието, Дирекция „Българско гражданство”.
       
Правно основание: чл.15, ал. 3, във връзка с чл.15, ал.1 от Наредба №1 на министъра на правосъдието и правната евроинтеграция от 19 февруари 1999 за прилагане на глава Пета от Закона  за българско гражданство.Наредба за определянето и администрирането на          местните такси и цени на услуги на територията на община Карнобат.                       
                                  
Резултат:
Получаване на удостоверение за наличие или липса  на българско гражданство от Министерство на правосъдието.
          
Необходими документи:
  1. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно
  2. Молба по образец на Министерство на правосъдието.
  3. Препис от акта за раждане или дубликат от български или чуждестранен орган.
  4. Актуална снимка- паспортен формат 2 бр.
  5. Платена държавна такса по сметка на Министерство на правосъдието.
  6. Документ за идентичност на имената /при необходимост/
  7. Документ, удостоверяващ датата и начина на напускане на страната.
  8. Фотокопие на документ, удостоверяващ самоличността на молителя.
  9. Документ за придобито чуждо гражданство, ако има такова.
Важно: Молбата трябва да бъде написана на български език. Когато лицето е починала, молбата се попълва и подписва от наследник, като се вписват данните на починалото лице. Когато лицето не е навършило 14 години или е поставено под пълно запрещение, молбата се подава от името на двамата родители или настойника му. Лице от 14-до 18-годишна възраст или под ограничено запрещение подава молбата лично. Молбата се подписва от двамата родители или попечителя.

Представените документи, произхождащи от чужди държави, трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранните международни договори или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г., по които Република България е страна, или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, както и да бъдат снабдени с преводи на български език, заверени от нотариус или консулските и дипломатическите представителства на Република България в чужбина.
       
Такса:  10, 00 лв.
Срок за изпълнение: 30 дни

Технологична карта

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
Търсене
COVID-19
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен