ЕДИНЕН МОДЕЛ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
МБАЛ-КАРНОБАТ ТЪРСИ ПОДКРЕПА
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
ГРАО

АО-34 Признаване и изпълнение на съдебно решение или акт на чуждестранен съд или орган - (Уникален идентификатор на административната услуга – 1994)
Характеристика на услугата:

Заявление по чл. 118, ал.1 от КМЧП се подава в Центъра за административно обслужване (ЦАО), с адрес: бул. „България“ №12, гише № 4 всеки работен ден от 8,30 до 17,30 ч.  заедно с приложените документи.
Служителят проверява самоличността, регистрира заявената услуга в електронната система за документооборот  и прави справки в Национална база данни „Население”. Заявителят попълва и Декларация по чл. 117 от КМЧП,  че в България няма влязло в сила решение на български съд на същото основание. Декларацията се заверява от нотариус. Служителят проверява документите и ако отговарят на  изискванията за представяне на чуждестранни документи ги представя за резолюция и вземане на решение за признаване или не на чуждестранното решение на кмета на Общината или гл. юрисконсулт. Ако резолюцията е утвърдителна служителят пристъпва към отразяването на исканата промяна в гражданските регистри и регистъра за населението, съгласно действащата технология.

Правно основание:
чл. 621 от  Граждански процесуален кодекс.
                                  
Резултат:
Отразяване на промяната в регистрите за гражданско състояние  и регистъра за населението.

Важно:
Представените  документи, в зависимост от държавата, от която произхождат, трябва да отговарят на изискванията на Конвенцията за премахване на  изискванията за легализация на чуждестранни публични актове, съставена в Хага на 05.10.1961 г., по която Република България е страна или на двустранни международни договори, както и  на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и др. книжа . Изисква се те да бъдат преведени на български език и заверени  при нотариус или консулските или дипломатическите представителства на Република България в чужбина.
Документите могат да бъдат представени както по постоянен адрес на заявителя, така и по местосъхранението на регистрите за гражданско състояние, в които се прави промяната.
         
Необходими документи:

1. Документ за самоличност на лицето.
2. Съдебно решение или друг административен документ от чужбина-преведен и легализира
3. Заявление по чл. 118, ал.1 от КМЧП
4. Декларация по чл.117 от КМЧП.
         
Такса: не се таксува.
Срок за изпълнение: 7 дни.
Срок на действие: няма. 
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата:   Кмет на община.
Електронен адрес за предложения : karnobat@mail.bg
Ред и срокове за обжалване на административния акт:                                
Индивидуалните административни актове, издадени от Кмета на общината, могат да  бъдат обжалвани по административен ред пред Областния управител на област Бургас или директно по съдебен ред пред Административен съд – Бургас, по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок след съобщаването. В 3-дневен срок Кметът на  общината е длъжен да окомплектова и изпрати до Административен съд Вашата жалба, цялата преписка, включително и оспорвания акт, като Ви уведоми за това.

Технологична карта

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
Търсене
COVID-19
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен