ЕДИНЕН МОДЕЛ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
МБАЛ-КАРНОБАТ ТЪРСИ ПОДКРЕПА
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
ГРАО

АО- 35 Комплектоване на документи, изпращани до други компетентни органи - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2390)
Характеристика на услугата:
 
Заявление  се подава в  Центъра за административно обслужване (ЦАО), с адрес: бул. „България“ №12, гише № 4 и гише №5  всеки работен ден от 8,30 до 17,30 ч.
Служителят проверява самоличността на заявителя и уточнява компетентния орган за извършване на съответната услуга. Проверява изискваните документи и дължимата такса на съответната администрация. Дава указания на заявителя и комплектова исканите документи. Регистрира услугата  в електронната система за документооборот. Заявителят заплаща дължимата такса на каса.
 
Правно основание: чл. 31, ал.2, ал.6 от АПК, чл.5, ал. 3 от Наредбата за административното обслужване;  Наредба за определянето и   администрирането на  местните такси и цени на  услуги на територията на община Карнобат.                     
Резултат: получаване на искания документ чрез общинската администрация по местоживеене.

Необходими документи:
  1. Заявление за исканата услуга по образец.
  2. Документ за платена такса по сметка на общината, извършваща услугата.
 
Такса: 5,00 лв.      
   Таксата се заплаща в брой на каса  в ЦАО или
            по  банкова сметка   IBAN - BG48CECB979084G9563600
                                           ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА  АД - КЛОН БУРГАС
                                           BIC - CECBBGSF                                         
                                           ВИД  ПЛАЩАНЕ – 448007
При попълване на платежното нареждане трябва да се посочи вида на административната  услуга. Копие от платежното нареждане се прилага към  заявлението.
Телефони за връзка: 0559/ 29151, 0882003374, 0882003193.       
         
Срок за изпълнение: 10  дни

Технологична карта

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
Търсене
COVID-19
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен