ЕДИНЕН МОДЕЛ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
МБАЛ-КАРНОБАТ ТЪРСИ ПОДКРЕПА
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
ГРАО

АО-36 Заверка на копие от документация, съхранявана в „Архив”
Характеристика на услугата:

При необходимост от установяване наличието или липсата на документ, съхраняван в „Архив”се подава искане в Центъра за административно обслужване (ЦАО), с адрес: бул. „България“ №12, гише № 4 и гише №5  всеки работен ден от 8,30 до 17,30 ч.
Служителят проверява самоличността, регистрира заявената услуга в електронната система за документооборот. Извършва проверка в „Архив” или насочва искането към служител  от „ГРАО”.
   
Услугата може да бъде заявена и по един от следните начини:
  1. Изтеглете искане за издаване на удостоверението и го попълнете. Изпратете го по електронна поща на адрес karnobat@mail.bg или обикновена поща на адреса на Община Карнобат като посочите по какъв начин ще получите удостоверението: лично, чрез определено от вас лице, по пощата, чрез лицензиран пощенски оператор.
  2. Попълнете искането и го изпратете чрез общинската администрация на населеното място, в което се намирате, заедно с документ за платена такса за услугата по банков път. Получаването може да стане чрез администрацията, пред която сте подали искането.
Правно основание: чл.94, ал.2 от Закона за националния архивен фонд; чл. 26 и чл.37. от Наредбата за реда за  използване на документите от националния архивен фонд; Наредба за определянето и   администрирането на  местните такси и цени на  услуги на територията на община Карнобат.  
           
Резултат:
Заверено копие от документ,съхраняван в „Архив”.

Необходими документи:
  1. Документ за самоличност/нотариално заверено пълномощно при искане от друго лице/ Съдебно удостоверение
Такса: 2,00 лв.
Таксата се заплаща в брой на каса в ЦАО  или
по  банкова сметка      IBAN - BG48CECB979084G9563600
                                  ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА  АД - КЛОН БУРГАС
                                  BIC - CECBBGSF                                                   
                                  ВИД  ПЛАЩАНЕ – 448007
При попълване на платежното нареждане трябва да се посочи вида на административната услуга. Копие от платежното нареждане се прилага към заявлението.Телефони за връзка: 0559/ 29151,0882003374, 0882003193

Срок за изпълнение:  7 дни. 

Технологична карта 
                                                             

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
Търсене
COVID-19
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен