ЕДИНЕН МОДЕЛ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
МБАЛ-КАРНОБАТ ТЪРСИ ПОДКРЕПА
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
ГРАО

АО-37 Издаване на други видове удостоверения за данни за гражданската регистрация по искане на гражданите
Характеристика на услугата:
 
При необходимост от установяване на данни, когато не могат да бъдат удостоверени с удостоверение по утвърден образец, по изключение се издава удостоверение в свободен текст. Искане  се подава в  Центъра за административно обслужване (ЦАО), с адрес: бул. „България“ №12, гише № 4 и гише №5  всеки работен ден от 8,30 до 17,30 ч.
Служителят проверява самоличността, регистрира заявената услуга в електронната система за документооборот. Извършва проверка в регистъра за населението или регистри за гражданско състояние и издава удостоверение в свободен текст.
                
Услугата може да бъде заявена и по един от следните начини:
  1. Изтеглете искането за издаване на удостоверението и го попълнете. Изпратете го по електронна поща на адрес karnobat@mail.bg или обикновена поща на адреса на Община Карнобат като посочите по какъв начин ще получите удостоверението: лично, чрез определено от вас лице, по пощата, чрез лицензиран пощенски оператор.
  2. Попълнете искането и го изпратете чрез общинската администрация на населеното място, в което се намирате, заедно с документ за платена такса за услугата по банков път. Получаването може да стане чрез  администрацията, пред която сте подали искането.
Правно основание: чл.3, ал.2 от Наредба №РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения  въз основа на регистъра за населението /обн. ДВ бр.37 от 15 май 2012 г./ Наредба за определянето и   администрирането на  местните такси и цени на  услуги на територията на община Карнобат.
         
Резултат:
         Издаване на удостоверение в свободен текст.
         
Необходими документи:
1. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно при искане от друго лице/Съдебно удостоверение.     
        
Такса: 3,00 лв.
 
   Таксата се заплаща в брой на каса в ЦАО или
   по  банкова сметка   IBAN - BG48CECB979084G9563600
                                           ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА  АД - КЛОН БУРГАС
                                           BIC - CECBBGSF                                         
                                           ВИД  ПЛАЩАНЕ – 448007
При попълване на платежното нареждане трябва да се посочи вида на  административната услуга. Копие от платежното нареждане се прилага към заявлението.
Телефони за връзка: 0559/ 29151, 0882003374, 0882003193.
       
Срок за изпълнение: до 7 дни.  
Срок на действие: няма
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата: Кмет на община.
Електронен адрес за предложения : karnobat@mail.bg
Ред и срокове за обжалване на административния акт:                                  
Индивидуалните административни актове, издадени от Кмета на общината, могат да  бъдат обжалвани по административен ред пред Областния управител на област Бургас или директно по съдебен ред пред Административен съд – Бургас, по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок след съобщаването. В 3-дневен срок Кметът на  общината е длъжен да окомплектова и изпрати до Административен съд Вашата жалба, цялата преписка, включително и оспорвания акт, като Ви уведоми за това.

Технологична карта

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
Търсене
COVID-19
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен