ЕДИНЕН МОДЕЛ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
МБАЛ-КАРНОБАТ ТЪРСИ ПОДКРЕПА
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
ГРАО

АО-38 Издаване на удостоверение за наличие или липса в „Архив” на документи
Характеристика на услугата:

При необходимост от установяване наличието или липсата на документ, съхраняван  в „Архив”се подава искане в Центъра за административно обслужване (ЦАО), с адрес: бул. „България“ №12, гише № 4 и гише №5 всеки работен ден от 8,30 до 17,30 ч.
Служителят проверява самоличността, регистрира заявената услуга в електронната система за документооборот. Извършва проверка в „Архив” или насочва искането към служител от „ГРАО”.
   
Услугата може да бъде заявена и по един от следните начини:
  1. Изтеглете искане за издаване на удостоверението и го попълнете. Изпратете го по електронна поща на адрес karnobat@mail.bg или обикновена поща на адреса на Община Карнобат като посочите по какъв начин ще получите удостоверението: лично, чрез определено от вас лице, по пощата, чрез лицензиран пощенски оператор.
  2. Като попълните искането и го изпратите чрез общинската администрация на населеното място, в което се намирате, заедно с документ за платена такса за услугата по банков път. Получаването може да стане чрез администрацията, пред която сте подали искането.
                
Правно основание: чл.21, ал.3 на Административнопроцесуалния кодекс; Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Карнобат.    
           
Резултат:
Издаване на  удостоверение за наличие или липса в „Архив”на документи.

Необходими документи:
  1. Документ за самоличност/нотариално заверено пълномощно при искане от друго лице/Съдебно удостоверение.
Такса: 2,00 лв.

Таксата се заплаща в брой на каса в ЦАО или
 по  банкова сметка  IBAN - BG48CECB979084G9563600                                                                                    
                              
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА  АД - КЛОН БУРГАС                        
                               BIC - CECBBGSF                                        
                               ВИД ПЛАЩАНЕ – 448007
При попълване на платежното нареждане трябва да се посочи вида на административната услуга. Копие от платежното нареждане се прилага към заявлението.
Телефони за връзка: 0559/ 29151,0882003374 , 0882003193.

Срок за изпълнение: до 14 дни. 

Технологична карта  
                                                                                                             

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
Търсене
COVID-19
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен