ЕДИНЕН МОДЕЛ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
МБАЛ-КАРНОБАТ ТЪРСИ ПОДКРЕПА
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
ГРАО

АО-03 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал. (Уникален идентификатор на административната услуга – 1999 )
Характеристика на услугата:
 
Желаещите да сключат граждански брак в Република България заявяват това пред длъжностно лице по гражданско състояние в Центъра за административно обслужване (ЦАО) ) с адрес: бул. „България“ №12, на гише № 4 всеки работен ден от 8,30 до 17,30 ч.  писмено Заявление и Декларация. Длъжностното лице проверява самоличността и възрастта на встъпващите в брак, както и представените документи.
Ако документите са редовни, се съставя актът за граждански брак. Длъжностното лице запитва встъпващите в брак дали са съгласни да встъпят в брак един с друг и  след утвърдителен отговор предоставя акта за подпис. Актът се подписва от двама свидетели и от длъжностното лице по гражданско състояние.
На сключилите граждански брак лица се издава удостоверение за сключен граждански брак - оригинал.

Важно
: Встъпващите в брак могат да изберат режим на имуществени отношения, съгласно чл. 9, ал. 2 от Семейния кодекс. В случаите, когато не  е избран режим на имуществени отношения, в акта се вписва законов режим на общност. За всеки сключен граждански брак се уведомява Агенция по вписванията за режима на имуществени отношения.
  
Правно основание:
- глава втора - чл. 4-12 и глава  четвърта – чл.18-19  от Семеен кодекс,
- чл. 88, ал. 1, т.2, във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. второ от Закона за гражданската регистрация.
  Резултат:
    Сключване на граждански брак и  издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал.
 
Необходими документи:
  1. Заявление за сключване на граждански брак –по образец .
  2. Документи за самоличност на лицата, сключващи граждански брак.
  3. Медицински свидетелства по чл. 9, ал.1, т.2 от СК.
  4. Декларации по чл.9, ал.1, т.1 и т.3 от СК.
  5. Нотариално заверена декларация за избрания режим на имуществени отношения или удостоверение от нотариус с рег. № и дата на договора  по чл. 9, ал.2 от СК.
             / по желание/
  1. Определение от районен съдия – за непълнолетни, навършили 16 години.
  Такса:  
     - Не се заплаща такса за съставяне на акт за граждански брак и издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал.
     - Такса се заплаща за извършване на ритуал: в зала на Общината – 30, 00 лв., за изнесен ритуал – 50,00 лв., сключване на гр. брак в зала без ритуал – 10,00 лв.
   
Място на плащане – каса  в ЦАО.
    Срок за изпълнение: Веднага след подписване на гражданския брак.
    Срок на действие: до промяна. 
    Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата: Кмет на община.
    Електронен адрес за предложения : karnobat@mail.bg

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
Търсене
COVID-19
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен