ЕДИНЕН МОДЕЛ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
МБАЛ-КАРНОБАТ ТЪРСИ ПОДКРЕПА
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
ГРАО

АО- 39 Издаване на удостоверение за верен ЕГН от ТЗ „ГРАО” - (Уникален идентификатор на административната услуга – 831)
Характеристика на услугата:
 
Издава се за доказване на единствено верен за дадено лице  единен граждански номер.
Заявление  се подава в  Центъра за административно обслужване (ЦАО), с адрес: бул. „България“ №12, гише № 4 всеки работен ден от 8,30 до 17,30 ч.
Служителят проверява самоличността на заявителя, регистрира заявената услуга в електронната система за документооборот. Извършва проверка в Национална база данни „Население”, в акта за раждане и/ или в акта за граждански брак или акт за смърт и изготвя искане за даване или промяна на ЕГН. Заедно със заверени копия на приложените документи ги изпраща в ТЗ „ГРАО” Бургас. ТЗ „ГРАО” след даване на ЕГН връща обратно документа на длъжностното лице в Общината. Връчва се на заявителя от служителя в ЦАО, гише №4 и №5.
 
Правно
основание: чл. 11от Закона за гражданската регистрация; чл.108 от Наредба №РД 02-20-9/21 май 2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация / обн. ДВ бр.43 от  8 юни 2012 г./
 
Резултат:     
Издаване на удостоверение за единствено верен ЕГН.
 
Необходими документи:
 
    1.Документ за самоличност на лицето / Нотариално заверено пълномощно
  1. Копия на документи, в които лицето е с различен ЕГН.
Такса: не се таксува
          
Срок за изпълнение: до  7  дни
Срок на действие: няма 
Електронен адрес за предложения : karnobat@mail.bg

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
Търсене
COVID-19
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен