ЕДИНЕН МОДЕЛ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
МБАЛ-КАРНОБАТ ТЪРСИ ПОДКРЕПА
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
ГРАО

АО-04 Издаване на удостоверение за граждански брак – дубликат. (Уникален идентификатор на административната услуга-2037)
 Характеристика на услугата:
 
Искане за издаване на удостоверение за граждански брак – дубликат се изготвя в Център за административно обслужване (ЦАО)  с адрес: бул. „България“ №12, на  гише № 4 и гише № 5 всеки работен ден от 8,30 до 17,30 ч.
Служителят проверява самоличността, регистрира устно заявеното удостоверение в електронната система за документооборот и предоставя искане за издаване на удостоверение за граждански брак – дубликат. Заявителят го подписва и заплаща дължимата такса на  каса.Удостоверението се издава и се представя на заявителя.
         
Важно:
       Дубликат на удостоверение за граждански брак се издава на лицето, за което се отнася или на изрично упълномощено лице.
       Издава се от Общината, където е съставен актът за граждански брак или от Националния електронен регистър на актовете за гражданско състояние за браковете, сключени от 2000 г. досега.
     Услугата може да бъде заявена и по един от следните начини:
  1. Изтеглете искането за издаване на удостоверението и го попълнете. Изпратете го по електронна поща на адрес karnobat@mail.bg или обикновена поща на адреса на Община Карнобат като посочите по какъв начин ще получите удостоверението: лично, чрез определено от вас лице, по пощата, чрез лицензиран пощенски оператор.
  2. Попълнете искането и го изпратете чрез общинската администрация на населеното място, в което се намирате, заедно с документ за платена такса за услугата по банков път. Получаването може да стане чрез  администрацията, пред която сте подали искането.
  3. Използвайте портала за електронни административни услуги на Община Карнобат на адрес karnobat.acstre.com, през който можете да заявите услугата с персонален електронен подпис, да приложите документ за плащане и получите удостоверение,  подписано с електронен подпис от служител.
           
Правно основание:  чл. 88, ал.1, т.2 във връзка с  чл. 40, ал.1,изр. трето от Закона за     гражданската регистрация;   чл.62-63 и чл. 68 от Наредба РД-02-20-9 за функциониране на ЕСГРАОН; чл.110, ал.1,т.4 от Закона за местните данъци и такси; Наредба за определянето и  администрирането на  местните такси и цени на услуги на територията на община Карнобат.                                        

Резултат:
Издаване на дубликат на удостоверение за сключен граждански брак.

Необходими документи:
  1. Искане (по образец) .
  2. Документ за самоличност/Нотариално заверено пълномощно- при поискване от друго лице.
        Такса: 3,00 лв.
    Заплаща се в брой на каса в ЦАО  или    
    по  банкова сметка: IBAN – BG48CECB979084G9563600
                                      ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА  АД – КЛОН БУРГАС
                                      BIC - CECBBGSF
                                      ВИД  ПЛАЩАНЕ – 448007
        При попълване на платежното нареждане трябва да се посочи вида на  административната услуга. Копие от платежното нареждане се прилага към  заявлението.
       Телефони за връзка: 0559/ 29151, 0882003374, 0882003193.
        Срок за изпълнение: веднага    
        Срок на действие: безсрочно. 
        Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата: Кмет на община.
        Електронен адрес за предложения : karnobat@mail.bg
        Ред и срокове за обжалване на административния акт:                                 
Индивидуалните административни актове, издадени от Кмета на общината, могат да  бъдат обжалвани по административен ред пред Областния управител на област Бургас или директно по съдебен ред пред Административен съд – Бургас, по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок след съобщаването. В 3-дневен срок. Кметът на  общината е длъжен да окомплектова и изпрати до Административен съд Вашата жалба, цялата преписка, включително и оспорвания акт, като Ви уведоми за това.
 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
Търсене
COVID-19
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен