ЕДИНЕН МОДЕЛ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
МБАЛ-КАРНОБАТ ТЪРСИ ПОДКРЕПА
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
ГРАО

АО-05 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за първи път. (Уникален идентификатор на административната услуга-2019)
Характеристика на услугата:

 След като смъртта бъде установена от компетентно медицинско лице, съобщението за смърт и документът за самоличност на починалото лице следва да се представят в Центъра за административно обслужване (ЦАО) с адрес: бул. „България“ №12, на гише № 4   или кметството по място на настъпване на смъртта всеки работен ден от 8,30 до 17,30 ч. 
Длъжностното лице по гражданско състояние прави проверка на данните в съобщението за смърт и съставя акт за смърт на починалото лице.
От съставения акт се издава препис-извлечение и се връчва на един от наследниците след представен документ за самоличност или пълномощно от наследник. Препис-извлечение може да бъде издадено и на трето лице, когато е необходимо за погребение на починалото лице.

Правно основание:  чл. 88, ал.1, т.3, във връзка с чл.40, ал.1, изр. второ от Закона за гражданската регистрация.

Резултат:
Съставяне на акт за смърт и  издаване на  препис-извлечение от акт за смърт за първи път.
 
Необходими документи:
1. Съобщение за смърт/ Съдебно решение.
2. Документ за самоличност/ Нотариално заверено пълномощно.
 
      Такса:  
      Не се заплаща такса.
      Срок за изпълнение:    
      48 часа от настъпването на смъртта.
      Срок на действие: безсрочно
      Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата: Кмет на община.
      Електронен адрес за предложения : karnobat@mail.bg
      Ред и срокове за обжалване на административния акт:                                   
Индивидуалните административни актове, издадени от Кмета на общината, могат да бъдат обжалвани по административен ред пред Областния управител на област Бургас или директно по съдебен ред пред Административен съд – Бургас, по реда на  Административно- процесуалния кодекс в 14-дневен срок след съобщаването. В 3-дневен срок Кметът на  общината е длъжен да окомплектова и изпрати до Административен съд Вашата жалба, цялата преписка, включително и оспорвания акт, като Ви уведоми за това.
 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
Търсене
COVID-19
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен