ЕДИНЕН МОДЕЛ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
МБАЛ-КАРНОБАТ ТЪРСИ ПОДКРЕПА
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
ГРАО

АО-08 Заверка на документи за гражданско състояние за чужбина. (Уникален идентификатор на административната услуга-2110)
Характеристика на услугата:

     Заявление се подава в Центъра за административно обслужване (ЦАО) с адрес: бул. „България“ №12, на гише № 4 и гише № 5 всеки работен ден от 8,30 до 17,30 ч.  заедно с документа, който ще се заверява.
     Служителят проверява самоличността, регистрира заявената услуга в електронната система за документооборот и заверява документа с печат, удостоверяващ истинността на подписа и печата на служителя, издал удостоверението.
Когато искането за заверка на документ за гражданско състояние се прави едновременно с искането за издаване на документа по гражданско състояние, заявителят посочва ,че желае и заверка за чужбина в съответната графа. Двете услуги се изпълняват едновременно.
       Заплаща се дължимата такса на  каса в ЦАО.
       Удостоверението се заверява от оправомощеното длъжностно  лице с печат, удостоверяващ подписа и печата на служителя,издал удостоверението и се връчва на заявителя.
     
Важно: заверка на документи за чужбина се прави, когато документът се нуждае от поставяне на печат „Апостил“, съгласно Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове / подписана в Хага на 5 октомври 1961 г./ по изискване на страната, в която ще се представя.
Печат „Апостил“ се поставя във всяка Областна администрация в Република България.        
    
Правно основание
:  чл. 106, ал.1, т.1 от Закона за гражданската регистрация; Правилник за легализациите, преводите на документи и други книжа (обн. ДВ, бр.73 от 12.09.1958); чл.110, ал.1, т.11 от Закона за местните данъци и такси; Наредба за определянето и  администрирането на  местните такси и цени на услуги на територията на община Карнобат.           

Резултат:
Заверка на документи за гражданско състояние за чужбина.          
       
Необходими документи:
    1. Документ за самоличност на лицето.
  1. Нотариално заверено пълномощно при искане от друго лице.     
     Такса: 5, 00 лв.
  Заплаща се в брой на каса в ЦАО или    
 по  банкова сметка   IBAN – BG48CECB979084G9563600
                                    ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА  АД - КЛОН БУРГАС
                                    BIC - CECBBGSF                                  
                                    ВИД  ПЛАЩАНЕ – 448007
При попълване на платежното нареждане трябва да се посочи вида на     административната услуга. Копие от платежното нареждане се прилага към   заявлението.
Телефони за връзка: 0559/ 29151, 0882003374 , 0882003193.        

Срок за изпълнение:
веднага или според определения за документа срок.
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата: Кмет на община.
Електронен адрес за предложения : karnobat@mail.bg

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
Търсене
COVID-19
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен