Покана за 28 - то заседание на Общински съвет на 29 ЮНИ 2018 г.

Дата на публикуване: 22.06.2018 22:27
ПРОЕКТ   
 
ДНЕВЕН РЕД НА ДВАДЕСЕТ  И  ОСМОТО  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ  НА  29 ЮНИ  2018 ГОДИНА ОТ 10.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ1.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – собственост на Община Карнобат . Вх.№ 667 / 19.06. 2018 г.

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:
 Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост в  гр .Карнобат.   Вх.№ 659 / 08.06. 2018 г.

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно
: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ   Вх.№ 661 / 12.06. 2018 г.

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:
 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, БЕЗВЪЗМЕЗДНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА  ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА НА БЮДЖЕТНА ИЗДРЪЖКА   Вх.№ 666 / 14.06. 2018 г.

5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:
  ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП –Парцеларен план /ПП/ за ОБЕКТ: „кабелна линия 20kv от срс /средно разпределителен стълб/ 133-10 в имот №12146 по квс за землище житосвят от вл /въздушна линия/ 20 kv „ИРЕЧЕКОВО“ ДО БКТП В ИМОТ 10350, МЕСТНОСТ „ЧОНКАТА“, ЗА ЗЕМЛИЩЕ  ЖИТОСВЯТ, ОБЩИНА КАРНОБАТ  Вх.№ 655 / 08.06. 2018 г.

6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:
ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП –Парцеларен план /ПП/ за ОБЕКТ: „кабелна линия 20kv от ж.р./железорешетъчен стълб/ 84/39 в имот №240003 по квс за землище огнен, община карнобат от вл/въздушна линия/  20 kv „огнен“ ДО БКТП В ИМОТ 150180, по квс ЗА ЗЕМЛИЩЕ  ЖИТОСВЯТ, ОБЩИНА КАРНОБАТ    Вх.№ 654 / 08.06. 2018 г.

7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:
 ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПУР /ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ/ ЗА  ОБОСОБЯВАНЕ НА НОВА УЛИЦА, КОЯТО ДА СВЪРЗВА УПИ ХХХ-297, КВ.25
ПО УРП НА „ПРОИЗВОДСТВЕНА ЗОНА СЕВЕР“, ГР.КАРНОБАТ С БУЛ. „МОСКВА“, ПРИ КМ  446+152  В ЛЯВО НА ПЪТ І-6 /ГР.СОФИЯ – ГР.БУРГАС/ И ОТВАРЯНЕ НА НОВ ВХОД/ИЗХОД НА ИМОТА.   Вх.№ 656 / 08.06. 2018 г.

8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:
ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ТРАСЕ НА ДОВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ДО ПСОВ /ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ/ – ГР.КАРНОБАТ“  Вх.№ 657 / 08.06. 2018 г.

9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:
Приемане на инвестиции, извършени от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр.Бургас през 2016 г. и 2017 г.   Вх.№ 664 / 13.06. 2018 г.

10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:
Даване на съгласие за извършване на разходи за енергийни и технически обследвания на 15 бр. многофамилни  жилищни сгради .  Вх.№ 668 / 19.06. 2018 г.

11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова – зам. кмет на Община Карнобат, относно:
  Даване на съгласие за кандидатстване на Община Карнобат с проектно предложение за финансиране по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.   Вх.№ 662/ 12.06. 2018 г.

12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:
  Побратимяване на Община Карнобат с Община Хайраболу, Република Турция.  Вх.№ 653 /30.05. 2018 г.
 
 
 
 
                                ПРЕДСЕДАТЕЛ 
                                                ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ КАРНОБАТ:…………………………..
                                                                                                      (Маргарита Стаматова)

Търсене