ДНЕВЕН РЕД НА ЧЕТИРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА 29 АВГУСТ 2019 ГОДИНА ОТ 17.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ

Дата на публикуване: 22.08.2019 17:17
ПРОЕКТ

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Отчета за касовото изпълнение на бюджета по пълна бюджетна класификация и Отчета на сметките за средства от Европейския Съюз към 30.06.2019 година. Вх.№ 871/12.08.2019 г.

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища. Вх.№ 870/12.08.2019 г.

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Емине Ешреф Али – Председател на ПК „Икономическа и инвестиционна политика, бюджет и финанси” , относно: Предложение за допълнително възнаграждение на Председателя на Общински съвет, Кмета на общината и кметовете на кметства. Вх.№ 866/06.08.2019 г.

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова зам.кмет на Община Карнобат, относно:ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ГР. КАРНОБАТ – УЛ. „ВИТОША“ - Вх.№ 880/19.08.2019 г.

5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова зам.кмет на Община Карнобат, относно: ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В С. КР. ГРАДИЩЕ – УПИ I -26 ОТ КВ.1. Вх.№ 881/19.08.2019 г.

6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Отдаване под наем, чрез търг, на свободните пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд, за стопанската 2019/2020 г. Вх.№ 869/08.08.2019 г.

7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова зам.кмет на Община Карнобат, относно: БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ В ГР.КАРНОБАТ. Вх.№ 876/19.08.2019 г.

8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова зам.кмет на Община Карнобат, относно: СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ЯЗОВИР, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 67920.63.100 ПО КККР НА С.СОКОЛОВО - Вх.№ 878/19.08.2019 г.

9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова зам.кмет на Община Карнобат, относно: СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ЯЗОВИР, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 67920.55.144 ПО КККР НА С.СОКОЛОВО. Вх.№ 877/19.08.2019 г.

10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова зам.кмет на Община Карнобат, относно: СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ЯЗОВИР „ЕРКЕСИЯТА“ - ПУБЛИЧНА ОБЩ. СОБСТВЕНОСТ, ОБРАЗУВАЩ ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 21508.3.506 ПО КККР НА С. ДОБРИНОВО - Вх.№ 879/19.08.2019 г.

11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Учредяване безвъзмездно право на строеж на църква „ Св.Йоан Богослов“ гр.Карнобат. Вх.№ 867/06.08.2019 г.

12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП –ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН /ПП/ ЗА ОБЕКТ: „ВЪНШНО КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНА ЛИНИЯ 0,4KV ОТ СТОМАНОБЕТОНОВ СТЪЛБ №20, ИЗВОД 2, БКТП „БОЯДЖИЙНИЦА“, ДО ИМОТ № 570.15 ПО ПЛАНА НА НОВООБРАЗУВАНИТЕ ИМОТИ НА МЕСТНОСТ „ЧИКСАЛЪМА“, ЗЕМЛИЩЕ НА ГР.КАРНОБАТ. Вх.№ 872/12.08.2019 г.

13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП –ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН /ПП/ ЗА ОБЕКТ: „КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20KV ОТ СТОМАНОБЕТОНОВ СТЪЛБ /СРС/ 207 В ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 21508.2.162 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ЗЕМЛИЩЕ С.ДОБРИНОВО ОТ ИЗВОД СН „ИРЕЧЕКОВО“, ПОДСТАНЦИЯ ВС „СЪРНЕВО“ ДО ФУРГОН В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 21508.3.506 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С.ДОБРИНОВО, ОБЩИНА КАРНОБАТ. Вх.№ 873/12.08.2019 г.

14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ В ОБХВАТ: ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 36525.76.260, МЕСТНОСТ „ДЕРЕДЖИКА“ ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА ЗА ЗЕМЛИЩЕ КАРНОБАТ - РАЗШИРЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ „ГРОБИЩЕН ПАРК“ НА ГР. КАРНОБАТ. Вх.№ 874/12.08.2019 г.

15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ДАВАНЕ НА СЪГЛАНИЕ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ ЗА КВАРТАЛИ С №№ 3; 71; 70; 69; 78; 79; 141; 142;147 И 148, КАСАЕЩО ИЗМЕНЕНИЕ НА УЛИЧНАТА РЕГУЛАЦИЯ ПО УЛ.“ЕЛИН ПЕЛИН“ – ГР.КАРНОБАТ. Вх.№ 875/12.08.2019 г.

16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова – зам. кмет на Община Карнобат, относно: Утвърждаване и дофинансиране на паралелки с ученици под минималния брой в СУ „Христо Ботев“, гр. Карнобат за учебната 2019/2020 г.

17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова – зам. кмет на Община Карнобат, относно: Утвърждаване и дофинансиране на паралелки с ученици под минималння брой и слети паралелки в ОУ „Христо Ботев“, с. Кликач за учебната 2019/2020 г. Вх.№ 868/07.08.2019 г.
 
18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова – зам. кмет на Община Карнобат, относно: Утвърждаване и дофинансиране на паралелки с ученици под минималния брой в ОУ „Христо Ботев“, с. Екзарх Антимово за учебната 2019/2020 г.
Вх.№ 865/05.08.2019 г.

19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова – Замуестник кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на актуализация на Програмата за управление на отпадъците на територията на община Карнобат за периода 2014-2020г.
Вх.№ 883/21.08.2019


ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАРНОБАТ:
(Маргарита Стаматова)

Търсене